Qinghai-xizang Plateau Marmota himalayana
Plague Epidemic Area
Part 1
(English translation)


Hongjian Chen

Continue to Part 2

Back to Hongjian Chen page